دوره و شماره: دوره 1، 1 (67 بهار 1387) - شماره پیاپی 1، فروردین 1387، صفحه 1-191 
زبان کیهانی

صفحه 113-122

دکتر احمد فرشبافیان صافی