دوره و شماره: دوره 1، 2 (68 تابستان1387) - شماره پیاپی 2، تیر 1387، صفحه 145-167 
الواقعیه فی شعر فدوی طوقان

صفحه 67-78

دکتر فرزانه رحمانیان کوشککی


اللفظ و المعنی

صفحه 133-140

دکتر زهره معصومی