دوره و شماره: دوره 1، 3 (69 پاییز 1387) - شماره پیاپی 3، مهر 1387، صفحه 1-166 
تحول و دگرگونی تاریخی در خاورمیانه

صفحه 3-18

دکتر همایون الهی؛ دکتر زهره پوستین چی