دوره و شماره: دوره 2، 1 (71 بهار 1388) - شماره پیاپی 1، فروردین 1387، صفحه 1-156 
برنامه ریزی توسعه پایدار ( مطالعه موردی ناحیه ورامین ـ پیشوا )

صفحه 17-26

دکتر علیرضا استعلاجی؛ دکتر مجید ولی شریعت پناهی؛ مینا گلیم فروش


میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان نور

صفحه 137-146

سید رحیم مشیری؛ محمدباقر اعتمادی؛ ولی شریعت پناهی