دوره و شماره: دوره 3، 3(77 پاییز 1389) - شماره پیاپی 3، مهر 1389، صفحه 1-147 
مدل گسترش فضایی کلانشهر تهران

صفحه 57-70

دکتر آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن


سنجش مولفه های اقتصادی توسعه کشاورزی پایدار در ایران

صفحه 105-121

دکتر پر و انه عزیزی؛ مسعود مهدوی دکتر؛ حمدا .. پیشرو