دوره و شماره: دوره 3، 4 (78زمستان1389) - شماره پیاپی 4، دی 1389، صفحه 1-233 
آمریکا و پرونده هسته ای ایران

صفحه 105-121

دکتر حبیب ا له ابوالحسن شیرا زی؛ غفار زارعی


کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم رفتاری

صفحه 169-194

دکتر سید وحید عقیلی؛ امیر لطفی حقیقت


امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی روسیه

صفحه 195-206

دکتر جواد معین الدین؛ مصطفی انتظارالمهدی