دوره و شماره: دوره 4، 1 (79 بهار 1390) - شماره پیاپی 1، فروردین 1390، صفحه 1-215 
شاعران مجم عالبیان

صفحه 3-19

دکتر سید عطاءاله افتخاری؛ صغری احسانی