دوره و شماره: دوره 4، 1 (79 بهار 1390) - شماره پیاپی 1، بهار 1390، صفحه 1-215 
1. شاعران مجم عالبیان

صفحه 3-19

دکتر سید عطاءاله افتخاری؛ صغری احسانی


6. جایگاه نمادهای اسطور های در شعر ابوریشه

صفحه 83-98

دکتر ناهده فوزی؛ فریبا صادقی مرشت


7. مرگ و زندگی در شعر شاعران عربی

صفحه 99-114

دکتر لیلا قاسمی حاج یآبادی