دوره و شماره: دوره 4، 2 (80 تابستان1390) - شماره پیاپی 2، تیر 1390، صفحه 1-248 
کالبد شکافی جنبش مصر

صفحه 81-93

حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ مینا رسولی


بررسی روند دولت - ملت سازی در افغانستان و موانع پیش رو

صفحه 113-133

عبدارضا فرجی راد؛ محمد درخور؛ سید هادی ساداتی