دوره و شماره: دوره 4، 3(81 پاییز 1390) - شماره پیاپی 3، پاییز 1390، صفحه 1-206 
4. فیروزجات طوسیه در شرح خطبه رضویه

صفحه 63-80

ابراهیم دیباجی؛ جعفر زلکی بدیل


9. مظاهر التراث فی دیوان بدوی الجبل

صفحه 159-174

سندس کردآبادی؛ سعیده رنجبرنژاد