دوره و شماره: دوره 4، 4 (82 زمستان 1390) - شماره پیاپی 4، زمستان 1390، صفحه 1-120 
2. نقش دهیاریها در توسعه روستایی

صفحه 15-22

دکتر علیرضا استعلاجی؛ علیرضا خانی؛ مهناز اللهقلی نژاد