ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی خمریه ها و ساقی نامه ها در شعر فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مضامین خمریه و ساقی گری و باده نوشی در شعر فارسی تا پایان سدة پنجم هجری ،
همان شراب انگوری و می و می گساری در مفهوم واقعی و دنیوی آن است . با ورود تصو ف و
اصطلاحات مربوط بدان ، از قرن ششم به بعد این گونه مضامین در معانی دیگری به کار
برده شده هر چند که شاعران سدة ششم نیز گاهی در این شیوه اشعاری سروده اند .
پیدایش سبک تازه در سرودن اشعار خمریه در دورة مغول با افول دولت سلجوقیان
 میسر گردید، علّت فوق همان تغییر افکار و مقتضیات محیط و تحولات اجتناب ناپذیر به ویژه
رواج صوفی گری و درهم آمیختن شعر و عرفان است .
اشعار خمریه و ساقی نامه ها در دوران رواج سبک هندی بدون دگرگونی در طرز
اندیشه ها، توصیفات و مضامین عمومی شراب را به شعر کشانیدند و به پرداخت اندیشه های
فلسفی همت گماشتند .

کلیدواژه‌ها