زبان کیهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله ابتدا به بررسی موضوع کتاب » کیمیاگر « تألیف آقای پائولوکوئلیو پرداخته
سپس درون مایة آن را با برخی از مفاهیم موجود در متون دینی و عرفانی کشورمان تطبیق
داده ایم . گویند این کتاب به قدری مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته که 246 میلیون جلد از
آن به فروش رفته و به 82 زبان زنده دنیا ترجمه شده است .
خلاصه داستانِ کتاب، سرگذشت جوانی است که در خواب می بیند که در پای اهرام مصر
گنجی نهفته است و این خواب دوبار تکرار می شود تا آنجا که قهرمان داستـان تصـمـیـم
می گیرد خود را به اهرام برساند او در این مسافرت که نوعی سیر و سلوک عرفانی تـلـقـی
می شود با افراد کیمیاگر مختلفی آشنا می شود و به تدریج رشد و تکامل می یابد سـرانـجـام
همین که به پای اهرام می رسد و آنجا را می کند تا گنج را بیرون آورد ناگهان راهزنـان سـر
می رسند و او را کتک می زنند و هر چه دارد می گیرند او به ناچار اعتراف می کند که به دنـبـال
دیدن دو شب خواب متوالی آنجا به سراغ گنجی آمده است . رئیس راهـزنـان بـا لـحـن
تمسخرآمیز می گوید خیلی احمق هستی زیرا دو سال پیش من در همین جا که می کـنـی در
خواب دیدم که در طنجه در انبار اشیاء متبرک کلیسای متروکه ای، گنجی نهفته است ولی من
این خواب را جدی نگرفتم و نرفتم جوان به محض شنیدن این پیام به سرعت بدان انبار که
در طی مسافرتش یک شب آنجا خوابیده بود برمی گردد و آنجا بن درخت انـجـیـر خشـک
شده ای را می کند و به صندوق جواهرات دست می یابد

کلیدواژه‌ها