نوآوری های خواجه نصیرالدین طوسی در عروض پارسی در کتاب«معیارالاشعار»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نگارنده در مقالة حاضر، کوشیده است تا نشان دهد قریب به تمام نو آوریهای عروضی در
دهه های اخیر، مرهون کشفیات خواجه نصیر در کتاب بی نظیر او ـ معیار الاشعار ـ است .
برای اثبات این مدعا، نگارنده با برشمردن مسائل مهم عروضی، به طرح دیدگاههای خواجه
نصیر و مقایسة او با شمس قیس و محققان متأخر می پردازد .

کلیدواژه‌ها