کعبه ستایی در شعر فارسی « با عنایت به سفرنامه های منظوم و موجود حج"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مولوی « حج زیارت کردن خانه ب קֱو קְد حج رب  البیت مردانه ب קֱو קְد »
مدح و ستایش به عنوان یکی از اغراض اصلی شعر در نوع ادب غنایی حجم عظیمی از
آثار منظوم شعرای فارسی گو را در تمام ادوار شعر فارسی در برگرفته است . اوج هنرنمایی
شاعران، در زمانی است که زبان به ستایش معصومین ( ع ) و اماکن مذهبی می گشایند . در
این میان، کعبه ستایی در شعر فارسی، جایگاهی ویژه دارد . این تحقیق، نقد، بررسی، تحلیل
و سیر  تطور این نوع سروده را از آغاز شعر فارسی تاکنون شامل می شود .
انگیزة اصلی اینجانب دلبستگی به موضوع تحقیق و تبیین جایگاه آن در  ادبیات فارسی
است

کلیدواژه‌ها