کیمیا افسانه یا واقعیت؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ابن خلدون، کیمیا را چنین تعریف می کند : » کیمیا فن یا دانشی است که می کوشد ماده ای
بیافریند، دارای نیرو ، عمل و صورتی ترکیبی، بدان گونه که در جسم، تأثیر طبیعی بخشد و
آن را تغییر دهد و به صورت خود در آورد ) . « مقدمه ابن خلدون، ج 2 ، ص (1115
اگرچه تاکنون تعاریف زیادی از کیمیا صورت گرفته، به طور کلی آنچه گفته شده است از
ابهام و رمز و راز به دور نیست .
در این مقاله سعی شده موضوع کیمیا و آراء موجود درباره آن از نگاه مفسرین و از جهات
علمی و فلسفی مورد توجه قرار گیرد و سخن موافقان و مخالفان آن مطرح شود، همچنین رد 
پای کیمیاگری در تمدن های باستانی و قرون وسطی دنبال شده است، اینکه کیمیاگری بر
چه اصول و پایه ای بنا شده و با چه علومی مرتبط می باشد . گفتنی است هدف نگارنده نگاهی
تازه به این موضوع بوده است، صرف نظر از مبتنی بودن یا نبودن کیمیا بر قانون مندی علوم .
هدف، ارائه نظری قطعی و تغییرناپذیر درباره کیمیاگری نیست بلکه سعی شده، تأثیری
که کیمیا بر دانشهای دیگر بر جای گذاشته و نیز چگونگی جدا شدن علم شیمی از آن و
تلاش دانشمندانی که دراین راه قدم برداشته اند مورد بررسی قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها