نگاهی به زندگی و شعر عبدالوهاب البیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

عبدالوهاب البیاتی شاعر نامدار معاصر عراقی، پرچمدار شعر نو و پیشگام در تحول
ساختار شکل و مضمون شعر نو در جهان عرب به شمار می رود . در این مقاله تلاش شده
است تا مهمترین فرازهای زندگی و مراحل و تکنیک های شعری او مورد نقد و بررسی قرار
گیرد . البیاتی شاعری جنجال برانگیر بود، او شعر خود را به عنوان شاعری رمانتیک شروع
کرد و سپس مرحله رئالیسم سوسیالیسم را پشت سر گذاشت، و در گذار از مرحله سمبلیسم
سرانجام به مرحله سوررآلیسم با دیدگاهی تصوف گرایانه رسید . وی ابداع گر تکنیک نقاب در
شعر معاصر عرب به شمار می رود

کلیدواژه‌ها