عطوفت در حکومت از دیدگاه متنبی و سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

متنبی 354-303) هـ ) به عنوان پرآوازه ترین شاعر عرب که تمام سروده هایش در قالب
مدح است، خود را مردم شناس می داند و در اغلب قصیده ها آنان را سزاوار تحقیر می بیند . و
به ندرت از مردم در برابر حکومت دفاع می کند . در این مقاله شفاعت خواهی و میانجی گری
وی در مورد معترضان و مخالفان حکومت ( کافور و سیف الدوله ) با جانبداری سعدی شاعر
مردم گرا، از منتقدان و افراد ناراضی از حاکمان مقایسه می شود .
زبان  متنبی در تشویق حاکمان به عطوفت با ادعای عزت الهی برای حاکم و ذلتی
زمین گیر برای محکوم است . برخلاف گفتار سعدی که اساس حکومت را مهرورزی و
خدمتگزاری به مردم می داند و اعتراض بدون قیام مسلحانه را حق طبیعی آنان

کلیدواژه‌ها