بلاغت شعر طبیعت در دوره عباسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقاله حاضر تحقیقی است درباره وصف طبیعت دوره عباسی، کـه از دو بخـش طبیعـت
جاندار و طبیعت بی جان تشکیل شده است . در طبیعت بـی جـان گلهـا و درختـان و بطـور
خلاصه وار، فصل بهار و جلوه آن از دیدگاه شاعران معروف این دوره بررسی شده و برداشت
و توصیف آنها از این فصل که اصطلاحا بهاریه نامیده می شود مطالبی آمده اسـت و بخـش
دوم به توصیف مظاهر طبیعت جاندار از قبیل شتر و اسب و شیر و غیره مـی پـردازد و جنبـه
بلاغی خـصوصــا تشخیـص ( جــان بــخشـی بــه اشیـــاء ): ) ) Personification و
حسن تعلیل : ) Etiology یا ) Euphemism در شعر طبیعت مورد کنکاش و تحقیق قـرار
گرفته است

کلیدواژه‌ها