رثای فرزندان در شعر عربی و فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در میان اغراض و معانی شعر فارسی و عربی آنچه از زیربنـای عـاطفی بـسیار اسـتوار
برخوردار است و در عین حال از تخیل یعنی مهمترین عنصر شعر به کمال بهره دارد، مرثیـه
است . خاصه مرثیه در سوگ فرزندان، این گونه مراثی بی هیچ گونه اغراقی نمودی بیرونـی از
عواطف متراکم است که با آمیزه هایی از ابداعات مخی ل، امکان تجلّی پیدا کرده است و ایـن
مقاله کوششی است در راه شناساندن بخشی از این قسم شعر، در ادبیات فارسی و عربی .

کلیدواژه‌ها