مراکز علمی و آموزشی کرمان در عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

همواره مدارس و مراکز علمی یکی از نشانه های هویت و غنای فرهنـگـی جـوامـع در
دوره های مختلف تاریخی هستند . چگونگی احداث، نوع محل، معمـاری بـنـا، امـکـانـات،
تجهیزات، وسعت ، تعداد استاد و دانشجو و همچنین رشته های علمی این مدارس، بیانـگـر
اهمیت و جایگاه والای علم و دانش در آن جوامع بوده است . مدارس همچون آئینـه هـایـی
هستند که پیشینة علمی و آموزشی و تفکر و اندیشة مردم هر جامعه در آن جلوه گر اسـت و
بالاخره پرداختن به تاریخ مدارس و مراکز علمی هر مملکت، به منزلة ارزیـابـی و داوری
کارنامة علمی آن شهر و دیار می باشد

کلیدواژه‌ها