بررسی زمینه های تاریخی توسعه نیافتگی شهرهای کردنشین ( با تکیه بر ساوجبلاغ مکری و سنندج )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

جامعة کرد بر اساس خاک به عنوان نماد قلمرو و خون نماد عشیره پدرتبار استقرار یافته
است . ازاینرو شیوة زیست ایلی و روستایی عشیره ای در جامعة کرد، استیلا داشته است،
بی شک تفوق این شیوة زیست سبب ناکامی توسعه ی شهر و شهرنشینی در جامعة کرد
گردیده است . مقالة حاضر بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم شهر به صورت عام به
انکشاف مفهوم شهر و شهرنشینی در مناطق کردنشین به طور خاص دست یابد تا از این
طریق زمینه ها و علل و عوامل توسعه نیافتگی شهر و شهرنشینی، ضعف تجار کرد جهت نیل
به قدرت و عدم حمایت ایشان از انقلاب مشروطیت و سرانجام عدم تکوین سرمایه داری
در مناطق شهری کردنشین آشکار گردد .

کلیدواژه‌ها