دیوان در اسلام : از پیدایش تا تحول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هجرت به یثرب و تشکیل دولت شهر مدینه زمینه پیدایش نهادهای دولتی و به تعـبـیـر
دیگر تشکیلات اسلامی را فراهم کرد . اینکه نخستین تشکیلات اداری مسلمین از چه زمـان
بوجود آمد، مورد اختلاف است اما در اخبار و روایات تاریخی گزارشهایی وجـود دارد کـه
می رساند : نمونه نخست دیوان در عصر رسالت تأسیس شد . در عین حال مشهور آن اسـت
که نظام دیوانی از روزگار فتح ایران و به پیشنهاد یک ایرانی ساکن در مدینه بـه دسـتـور
خلیفه دوم تشکیل شد . تشکیل خلافت عباسی و تأسیس پایتخت این سلسله حکومتگر در
سرزمینهای ایرانی و حضور فعال ایرانیان در عرصه های مختلف سیاسی و نظامـی کـه بـه
تشکیل نهاد وزارت انجامید، نقطه عطفی در تحولات نظام اداری مسلمانان است . این مقالـه
در صدد است تا ضمن بررسی این مسأله از نقش اقوام مختلف خصوصاَ ایرانیان در تأسیس
و توسعه و ترجمه دیوانها به زبان عربی بحث کند

کلیدواژه‌ها