روند آموزش زنان از آغاز نوگرایی تا پایان عصر رضاشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

روند آموزش مدرن زنان مسیری پرپیچ و خم، طولانی و با دشواری ها و مبارزه های
فراوان بود . ا ز آنجایی که ورود هر کالا یا پدیده نوین غربی به کشور با موانعی روبرو بود و
مخالفان و موافقانی داشت، نیروهای پیشرو برای کاهش شکاف بین فضای سنتی و مدرن و
جلوگیری از مقاومت های ذهنی مقابله با پدیده های نو، راهکارهایی به کار می بستند که در
قالب شکل و محتوا بازتاب می یافت . آموزش زنان در سه موج تحول پیش از مشروطه از
اقبال زیادی برخوردار نشد و تأسیس نخستین مدارس دخترانه در سالهای پیش از مشروطه
به شکست انجامید و تا پیدایش مشروطه فقط منحصر به مدارس خارجی شد . مجلس اول
ارمغانی برای مدارس دختران به همراه نداشت . مجلس دوم دست آوردهای بسیاری به
همراه داشت و این روند تا سالهای پس از جنگ اول جهانی و دوره رضاشاه همچنان رو به
گسترش بود

کلیدواژه‌ها