پیشینه ی اعلام جغرافیایی قراباغ و شوشی در منابع تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قراباغ منطقه ای در قفقاز است که پس از جنگهای دوره اول روس و ایران به موجب
عهدنامه گلستان از ایران جدا شد . تا سال 1923 مرکز این منطقه شهر شوشی بود . پس از
انقلاب اکتبر، روسها با هدف کاهش و سپس قطع ارتباط فرهنگی مردم منطقه آسیای
مرکزی و قفقاز با ایران با برنامه ریزی منظم سعی در حذف یا تغییر آثار ایرانی و فارسی در
مناطق فوق نمودند . در این مقاله با رجوع به منابع تاریخی چگونگی بکارگیری و سپس تغییر
کلمات قراباغ و شوشی مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها