سازماندهی خبررسانی و روابط عمومی در بحران سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مدیریت روابط عمومی و سازمان رسانه در عرصه اطلاع رسانی خبری با اهداف تولید و
توزیع اطلاعات و اخبار به منظور آگاهی جامعه از وقایع و رویدادها یا موضوعات مختلف
می باشد . در شرایط وقوع بحران سیاسی در جامعه، مدیریت تولید خبر با دشواری های
مختلف مواجه می شود و باید فرآیند تولید خبر از مرحله انتخاب سوژه خبری تا مرحله اعلام
یا پخش خبر، از برنامه ریزی متناسب با بحران برخوردار گردد . بدین صورت که در هنگام
بحران سیاسی باید مقابله لازم با شایعات و ابهامات خبری به منظور رفع ناامنی روانی و
زمینه های بروز بحران با تصمیم گیری های سریع دریک محدودیت زمانی به انجام برسد .
همچنین خبر به صورت هدفمند در جهت هدایت افکار سیاسی ومقابله با جنگ روانی عرضه
شود . رسانه به عنوان تولید و توزیع کننده پیام و روابط عمومی در قالب واحد مدیریت کننده
ارتباطات و اطلاعات در داخل و بیرون سازمان و پل ارتباطی آن با محیط پیرامون، نقش
مهمی در حفظ تعادل جامعه در وضعیت بحرانی بر عهده دارند .
بنابراین سازماندهی خبررسانی عبارت است از تعیین وظایف و مسئولیت های خبرنگاران
در گردآوری، پردازش و توزیع اطلاعات خبری و همچنین روابط عمومی به عنوان
هماهنگ کننده ارتباطات درون و برون سازمانی، بیان کننده مدیریت تبادل اطلاعات بین
سازمان و محیط پیرامون است، بحران سیاسی نیز بیان کننده موقیعت ناامن می باشدکه
تحت تاثیر عوامل داخلی یا خارجی در یک کشور به وقوع می پیوندد

کلیدواژه‌ها