مذهب، سکیولاریسم و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در حالی که برخی بازگشت مذهب را پدیده بسیار مهم قرن حاضر می دانند، عده ای دیگر
آن را چندان مهم به شمار نمی آورند و معتقدند که روند سکیولاریسم در قرن بیست و یکم
مانند گذشته ادامه خواهد یافت، مگر در شرایط استثنایی که بار دیگر راه برای حرکت های
مذهبی هموار شود . ادامه بحث راجع به اهمیت سیاسی مذهب می تواند نشان دهنده اهمیت
مطالعه راجع به عقاید، نرم ها و ارزش های مذهبی، تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری های متقابل
آن باشد . هدف ما در این نوشتار مشارکت علمی در اینگونه مباحث است . اصلی ترین
ایده های ما در اینجا این است که شرایط پسامدرن می تواند محرک اصلی چرخش به سمت
مذهب باشد؛ به اضافه باید توجه داشت که اگرچه حرکت سکیولاریسم در اکثر کشورهای
صنعتی غرب ادامه دارد، وضعیت در بسیاری از کشورهای جهان سوم اینگونه نیست . در
جهان سوم مکاتبی مانند سوسیالیسمِ و لیبرال دمکراسی لزوما طرفداران عمده ای ندارند .
این در حالی است که در این کشورها مذهب و احتمالا ناسیونالیسم و قوم گرایی به عنوان
ایدئولوژی های بسیج کننده مخالف، در عمل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند .

کلیدواژه‌ها