گروه های قومی و بحران عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و شکل گیری بحران عراق پیامدهای مختلفی در
سطوح گوناگون داشته است . در خصوص پیامدهای داخلی بحران عراق، تاثیرگذاری این
بحران بر شکل بندی و محتوای روابط، تعاملات و رویکردهای گروه های مختلف قومی ـ
فرقه ای عراق از اهمیت بالائی برخورداراست . روابط و رویکرد گروه های عراق با همدیگر و
دولت مرکزی در دوره حزب بعث براساس الگوی دولت ـ ملت سازی تک قومی بعثی شکل
گرفته بود، اما اکنون طرح الگوی نوین دولت ـ ملت سازی دموکراتیک، این تعاملات و
رویکردها ازجمله شیعیان، تسنن، کردها را وارد مرحله جدیدی کرده است . نوشتار حاضر به
بررسی این مسئله می پردازد و ضمن نگاهی جامعه شناختی به گروه های قومی ـ فرقه ای
عراق و رویکرد آن در دوره بعث و در دوره جدید، تاثیرگذاری بحران عراق بر تعاملات و
رویکردهای گروه ها را تبیین می نماید و در پایان سعی در ترسیم چشم انداز آینده تعاملات
گروه های عراقی دارد .

کلیدواژه‌ها