میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مقاله با بهره گیری از منابع و اطلاعات و بررسی میدانی، دهستان های شهرسـتان
نور و متغیرهای مربوط به آن شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قـرار گرفتـه اسـت و
درجه و رتبه توسعه یافتگی دهستان هـای نـه گانـه شهرسـتان نـور معلـوم و اولویـت در
برنامه ریزی این دهستان ها مشخص شده است . برای مبنای تحقیقات انجام شده مـشخص
شد که دهستان میانرود و ناتل رستاق به عنوان دهستان های برخوردار از امکانات هـستند و
بقیه دهستان ها محروم هستند که علت محرومیت آن ها موقعیت جغرافیایی آن ها یعنی دوری
از شهر نور، اختلاف ارتفاع یا کوهستانی بودن و محدود بودن جاذبه های تاریخی و توریستی
را می توان ذکر کرد . بنابراین مشخص شد که اکثر دهستان های نور محرومند .

کلیدواژه‌ها