ارتباط آلودگی هوا و روزهای اینورژن تهران با بیماری قلبی طی دوره آماری 1375-1385

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از شاخه های مهم جغرافیا اقلیم است . از مهم ترین موضوعاتی که امروزه در ارتباط
با اقلیم مطرح است، بحث مربوط به آلودگی هوای شهری و متعاقب آن آب و هوای شهری
می باشد . به دلیل موقعیت توپوگرافی و عوامل طبیعی در شمال و جنوب و همچنین بادهای
غالب در غرب و شرق آن، وارونگی های دمایی در دوره سرد ، بارش های کم که توان
پاکسازی هوا را ندارد، و از طرف دیگر به دلیل رشد روز افزون جمعیت، توسعه فعالیت های
صنعتی با مصرف میلیون ها لیتر از انواع سوخت های فسیلی در منابع مختلف، افزایش وسائط
نقلیه موتوری و سوخت های خانگی تهران را در ردیف شهرهای آلوده جهان قرارداده است،
که نتایج آن به صورت سکته های قلبی، امراض و بیماری های تنفسی، ناراحتی های ریوی،
بیماری های عصبی، سردردهای مزمن و ده ها بیماری دیگر است .
در این تحقیق ارتباط بین آلاینده های هوا و اینورژن و تأثیر آن در تشدید مرگ و میر
ناشی از سکته های قلبی در شهر تهران در طول دوره آماری 10 ساله 1375-1385
به صورت روزانه بررسی گردید . آمار مرگ و میر سکته های قلبی و بیماری ریوی در روزهای
مختلف ، آمار اینورژن و آمار آلاینده های 7 ایستگاه ویلا، آزادی، بهمن، پردیسان، تجریش،
قلهک و سرخه حصار را از سازمان های مر بوطه اخذ گردید . از طریق نرم افزارهای Excel و
و از طریق روش های آماری به تجزیه و تحلیل ارتباط بین سکته قلبی با اینورژن و SPSS
آلاینده ها پرداخته شد . نتایج حاصله معنی دار بودن ارتباط سکته قلبی و افزایش آلاینده های
مونوکسید کربن ) ) CO ، ذرات معلق ) ) PM ، گرد و غبار ) ) Dust ، اکسید نیترو ) ) NO ، ازن
. سال به نحوه چشمگیری را نشان می دهند 10 ( و روزهای اینورژن را در طی O3 )

کلیدواژه‌ها