بررسی فرسایش خندقی در لس های شمالی استان گلستان ( حد فاصل آق بند ) و راهکارهای مبارزه با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آق بند در شمال استان گلستان پرداخته شده است . منطقه مورد مطالعه قطب کشاورزی
استان گلستان است، و به همین دلیل به بررسی و شناخت اشکال رخسارهای فرسایشی
همچون : فرسایش خندقی، در این منطقه پرداخته شده است؛ با توجه به یکی از مهمترین
فرآیندهای تشکیل خندق که خصوصیات اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک به همراه سایر
عوامل طبیعی و غیر طبیعی می باشد، مطالعات لازم صورت گرفته است . در این مقاله با
استفاده از روش های آزمایشگاهی که در تجزیه و تحلیل خاک های منطقه مورد مطالعه
صورت گرفته، نتایج بسیار مثبت و ارزشمندی حاصل گردیده، به گونه ای که می توان با ارائه
این نتایج به سایر ارگان ها و نهادهای مرتبط، علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن این نهشته ها
در اشکالی همچون خندق ها که به راحتی خاک را از دست رس خارج می کنند، در حفظ و
نگهداری و استفاده صحیح و بهینه از آن اقدامات لازم را بعمل آورد .

کلیدواژه‌ها