بررسی عملکرد مدیریت آبخیزداری جهت حفاظت خاک و کاهش رسوب در پشت سد سفیدرود ( حوضه جمال آباد لوشان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این تحقیق از طریق روش های مناسب، به ارزیابــی عملیات آبخیزداری و اقـدامـات
انجام یافته در منطقه جمال آباد واقـع در پشت سـد سفیدرود اقدام شـده است . در تلفیـق
نتایج حاصل از بررسی عملیات فنی و مکانیکی و مقایسه آن ها و اقــدامات دفتری ( تطـابـق
حجم عملیات پیش بینی ش ـــده با مرحله تفصیلی اجـــرایی ) اختلاف قابل ملاحظه ای دیده
می شود . در ارزیابی نتایج در مرحله اقدامات دفتری عملیات فنی، مکانیکی و پـارامـتـرهـای
بیولوژیکی، درصد تفاوت بین پیش بینی شده و اجرا به شرح زیر می باشد : سد گـابـیـونـی
76/84 درصد، بندهای خاکی 83/53 درصد، سد چپری 41/5 درصد، بذرکاری 24/7 ، بوتـه
کاری 40 و نهال کاری 67/7 درصد . در مقایسه نسبی پارامترهای فنی و مهندسی به عـمـل
آمده در مرحله اجرا با اقدامات پیش بینی شده می توان چنین نتیجه گرفت : هدف تعیین شده
در پروژه 79 درصد، عمر مفید مشخص شده 66/25 درصد، کارایی 79 درصـد و عملـکـرد
پارامترهای فنی و مهندسی مثبت می باشد . نتایج و درصد موفقیت کلیه سازه های مکانیکی و
بیولوژیکی اجرا شده به شرح زیر می باشد : سدهای گابیونی 23/16 درصد، سد چپـری 59/5
درصد، بند خاکی 16/47 درصد، نهال کاری 33/3 درصد، بوتـه کاری 60 درصد، بـذرکـاری
75/3 درصد . لذا با توجه به اهداف اجرای عملیات از طرف مدیـریت آبخیــزداری استـان و
ارزیابی به عمل آمده از سازه های مکانیکی و بیولوژیکی در طـرح می تـوان کنتـرل رسوبـات
آبخیز و جلوگیری از وارد شدن رسوبات به دریاچه سد سفیدرود و نیز کنترل و پیشـگـیـری
سیل به منظور جلوگیری از تلفات خاک و خسارات وارده به روستائیان را مثبت ارزیابی نمود

کلیدواژه‌ها