تحلیل هزینه - فایده و نقش مجتمع های صنعتی در توسعه مناطق محروم ( مطالعه موردی مجتمع فولاد نی ریز فارس )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی مالی و اقتصادی این طرح با استفاده از روش های تحلیل هزینه
- فایده به کمک نرم افزار تخصصی COMFAR III می باشد . تجزیه و تحلیل حساسیت
کلی و جزئی طرح نیز نشان داده است که شاخص های اصلی ارزیابی نسبت به تغییرات
درآمد فروش شمش فولادی بیلت ) ) Billet بیشترین حساسیت را دارند . همچنین نتیجه
تجزیه و تحلیل اثرات طرح بر اقتصاد ملی نیز حاکی از آن است که خالص ارزش افزوده ملی در
اکثر سال های عمر طرح دارای مقداری مثبت است در حالی که مقدار اثر خالص ارزی در تمام
سال ها منفی بوده و تاثیر منفی بر تراز پرداخت های کشور دارد . در نهایت نیز مطالعات توسعه
منطقه ایِ طرح مبی ن این مطلب است که احداث مجتمع فولاد از طریق اشتغال، توسعه منابع
انسانی، ایجاد ارزش افزوده و بهبود و توسعه امکانات زیربنایی، علیرغم آلودگی محیط
زیست، موجب افزایش رفاه و درنتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نِی ˜ ریز خواهد
شد .

کلیدواژه‌ها