برنامه ریزی توسعه پایدار ( مطالعه موردی ناحیه ورامین ـ پیشوا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در بسیاری از نواحی و در ناحیه مورد مطالعه نیز علی رغــم قابلیت هـای بالا در زمـیـنـه
فقرزدایی و ایجاد اشتغال، فضاهای موجود نشانگر توسعه نیافتگی می باشــد . بر این اساس
برنامه ریزی محرومیت زدایی و ارائه الگوی توسعه پایدار بسیار ضروری می باشد . بـررسـی
انجام گرفته نشان می دهد که راهبردهای حاصل از طرح های تولید و فرایندهای درآمدزا در
محرومیت زدایی موثــر بوده اند . در این زمینه می تـــوان گفت بـرنامه ریزی فقـرزدایـی و
اشتغال زایی مؤلفه های متفاوت محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را دربر می گـیـرد کـه
مهمترین آن ها توان های محیطی می باشد . در این راستا برای تحلیل ساختار وضع موجود، از
آنالیز تاکسونومی که در این زمینه طراحی گردیده استفاده شده است و به منظور محرومیـت
زدایی، الگوهای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار بر اساس قابلیت های کشاورزی، منابع طبیعی،
معدنی و صنعتی و توریستی ارائه گردیده و به منظور ارائه امکانات و استفاده از قابلیـت هـا،
الگوی ساماندهی فضایی تعیین گردید .

کلیدواژه‌ها