بررسی پتانسیل سیل خیزی با روش (SCS) و سیستم اطلاعات (GIS)جغرافیایی ( مطالعه موردی : قلعه چای )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سیل یکی از پدیده های طبیعی است که هر سال خسارات فراوانی در نقاط مختلف ایران
و جهان به بار می آورد و برای مقابله با آن اقدامات مختلفی انجام می گیرد که بعضی از این
اعمال، مقابله با خود سیل مثل ایجاد سد و احداث دیوار در حاشیه رودخانه ها می باشد و
دسته ای دیگر از این اقدامات مربوط به مدیریت در حوضه های آبخیز می باشد که شناسایی
و پیش بینی عوامل موثر در ایجاد و تشدید سیلاب را در بر می گیرد . با توجه به اینکه برای
جلوگیری از بروز اینگونه پدیده های زیانبار در حال حاضر نمی توان در عوامل و عناصر جوی
تغییری ایجاد نمود بنابراین هر گونه راه حل اصولی و چاره ساز را باید در روی زمین و
اختصاصاً در حوضه های آبخیز جستجو کرد . از این نظر مناطقی که پتانسیل بالایی در تولید
سیل دارند باید به طریقی شناسایی شوند . مسلماً برای انجام این کار نیاز به شناسایی
مناطق سیل خیز در داخل حوضه می باشد، زیرا به دلیل وسعت زیاد و گستردگی حوضه های
آبخیز انجام عملیات اجرایی و اصلاحی به صورت اصولی امکانپذیر نخواهد بود . در این راستا
حوضه آبخیز قلعه چای به دلیل شدت سیل خیزی زیاد انتخاب گردیده است . تاکنون
روش های مختلفی جهت تهیه نقشه پتانسیل سیل خیزی انجام گرفته که بیشتر آن ها بر
روش های آماری کلاسیک یا نتایج به دست آمده از سایر حوضه ها استوار است . امروزه
تکنیک های 1 GIS و سنجش از دور استفاده بهتری از این مدل ها را فراهم نموده است . در  
این مطالعه نیز جهت پهنه بندی سیل خیزی حوضه با تکیه بر روش 2 SCS - 1 CN از مدل
وزن دهی در محیط GIS که تمامی عوامل موثر در تولید رواناب در نظر گرفته شده استفاده
گردیده است که با استفاده از این نقشه ها می توان طرح های توسعه پایدار منابع آب را تهیه
و اجرا کرده و از این طریق راهکارهایی جهت مقابله با بحران های آبی و همچنین کنترل
سیلاب ها در حوضه های آبخیز ارائه نمود .

کلیدواژه‌ها