پدیده فقر در اندیشه حافظ ابراهیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

موضوع فقر و پیامدهای ناشی از آن یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی است که همواره
مورد توجه اصلاح طلبان و شاعران اجتماعی قرار داشته است . کشـــور مصر نیز از جـملـه
کشورهایی است که از دیرباز از عهد فراعنه تا عصر حاضر همواره با این معضل دسـت بـه
گریبان بوده است .
حافظ ابــراهیم شاعــر بزرگ نئوکلاسیک، در اشعار خـود ضمن بررسی موضوع فقر در
جامـعـه مصری به ذکر علت هـا و پیامــدهای ناشــی از آن پرداختــه و راهکارهایی برای
ریشه کن کردن این مشکل ارائه داده است .
او با بهره گیری از آموزه هــای دینی، ارزش های اخلاقی و تحریک احساسات و عواطـف
انسانی تلاش کرده تا توجه همگان را به مقوله فقر و ضرورت مقابله با آن جلب نماید .

کلیدواژه‌ها