ابن فارض و معرفت عاشقانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آثار عرفای بزرگ اسلامی بیانگراین حقیقت می باشد که دو عنصر محبت و معرفت نقش
مهمی هم در شکل گیری و هم در مرزبندی این آثار وزین داشته اند . هرچند کمتر عارفی
یافت می شود که آثارش از این دو عنصر مهم بی بهره باشد لیکن طایفه ای از عرفای
اسلامی بیشتر معرفت گرا می باشند و عنصر معرفت در آثارشان نمود بیشتری دارد و
طایفه ای دیگر محبت گرا می باشند و عنصر محبت و عشق در آثارشان جلوه ی بیشتری دارد .
ابن فارض مصری 632-576) ه .) از اکابر عرفای محبت گرای سده ی هفتم هجری است که
محبت عاشقانه ی خویش را در تائیه ی کبری عرضه داشته و عشق بازان کوی معشوق را به
خمخانه ی ساقی کشانده، جام وجودشان را از نور باده ی محبت برافروزانده است .
این مقاله با عنوان ( ابن فارض و معرفت عاشقانه ) تلاشی است در جهت تبیین دیدگاه
محبت گرایانه ی ابن فارض در تائیه ی کبری و کوششی است در بیان سیر عاشقانه ی محب
محبوب در مراتب و اطوار عشق

کلیدواژه‌ها