بازتاب قرآن و حدیث در اشعار سید حمیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نوشتاری که در پیش روی دارید کوشش و پژوهشی است درباره بازنمایی جلوه هایی از
قرآن و حدیث در اشعار سیدحمیری؛ که یکی از شعرای متعهد اسلام است و در اشعارش
فراوان از آیات و احادیث در جهت اثبات حقانیت اهل بیت ( ع ) استمداد جسته و با احتجاج به
قرآن کریم و احادیث آن را برهانی می کند . اثرپذیری سید حمیری از قرآن و حدیث پیدا و
آشکار و از نوع اثرپذیری گزاره ای اقتباسی و تضمین است که با غرض استشهاد و استناد
برگزیده شدند . بهره گیری و اثرپذیری سید از قرآن و حدیث به سروده اش حرمت و
قداست بخشید تا آنجا که امام صادق ( ع ) وی را » سی دالشعرا « نامیده اند .

کلیدواژه‌ها