پیدایش مصطلحات اسلامی در زبان عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تحولات اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی که در پی ظهور اسلام در جامعه عـربـی،
ایجاد شد به خودی خود، عرب را با مفاهیمی نو روبرو ساخت . و طبیعی است که به تبع نـیـاز
جامعه، موضوعات جدیدی شکل گرفت و به دنبال آن نیاز به تولد لـغـاتـی نـو، جـهـت
پاسخگویی به این نیاز ایجاد شده در سطح وسیع، در جامعه عربی، احساس شـد . ایـجـاد
واژگان جدید تنها راه پاسخگویی به این نیاز نبود، بلکه بهترین راه، بارور کردن و تـلـفـیـق
واژگان و عبارات با یکدیگر، به قصد بیان مفاهیم نو بود .
بنابراین ماده اولیه مصطلحات اسلامی، همان ریشه های لغوی موجود در عصر جـاهـلـی
است که قالب های اسلامی، در پی نیاز جامعه آن را وسعت داد .

کلیدواژه‌ها