قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب دراسة تطبیقیة لقصائد » البردة « لکعب بن زهیر و البوصیری و لأحمد شوقی « نهج البردة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کلمات به کار گرفته شده توسط یک شاعر یا نویسنده در اثر ادبی از ویژگی های خـاص
سبک او به شمار رفته و نمایان گر غنای لفظی و شخصیت و جایگاه او در میان همـکـارانـش
می باشد . سنجش مقایسه ای تنوع کلمات موجود در چند اثر ادبی می تواند پاسخ گـوی ایـن
سؤالات باشد که کدام یک از این آثار در مقایسه با بقیه از غنای نسبی بیشتری بـرخـوردار
است؟ و چگونه تنوع در کلمات در ترکیب یک اثر ادبی به کار رفته است؟ و سرانجام این کـه
چه عواملی می تواند در این ویژگی ها تأثیرگذار باشد؟
در این مقاله با استناد به روش سنجش » جونسون « سعی شده است پژوهش تطبیـقـی
میان قصائد نبوی » برده « کعب بن زهیر و بوصیری و » نهج البرده « احمد شوقی انجام پذیـرد
با توجه به این که این قصائد علیرغم اختلاف زمانی از یک محتوا و موضوع و کمی ت تقـریـبـاً
یکسانی برخوردار هستند و در این راستا نسبت کلی، میانگین نسبت و نسبت نزولی  تـنـوع
واژگان قصاید استخراج و مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته است تا میزان ابتکار یا تقلید و
تأثیرپذیری این شاعران در عرصة واژگان مشخص شود

کلیدواژه‌ها