پژوهش تطبیقی داستان یوسف و زلیخا در ادبیات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله داستان حضرت یوسف و زلیخا را در ادبیات اسلامی مورد بررسی قـرار داده
است . قصه یوسف و زلیخا یکی از داستĤن های عشق صوفیانه است که از قرآن کریم به ادب
پارسی راه یافته است . حکیم ابوالقاسم نخستین کسی است که در ادبیات اسلامی این قصه
را به شعر درآورده است و منظومه او اکنون در دسترس ماست . پیش از او، ابوالمؤید بلخی و
بختیاری این داستان را به نظم درآورده اند، اما از منظومه های آنان اثری در دست نیست . این
داستان در ادب پارسی توسط عبدالرحمان جامی به والاترین سطح ادبی ـ عرفانی برکشیده
شده است .
این قصه نخستین بار در ادبیات ترکی توسط حمدالله چلپی متخلص به ›› حمدی ‹ ) -852
941 ه ) ، شاعر هم روزگار عبدالرحمان جامی، به نظم درآورده شد . حمــــدی در منظومه ی
خویش سخت زیر تأثیر فکری و ادبی جامی بوده است . پس از حمدی، ابن کمال پاشا ایـن
قصه را به زبان ترکی به شعر درآورد . این داستان از طریق قرآن کریم به زبان اسپانیایی نیز
راه یافته است .

کلیدواژه‌ها