الغاقه بین الریاضه و المجتمعات الانسانیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله به بررسى یکى از موضوعاتى که نقش زیادى در سلامت و زند گى انسان ها
دارد، مى پردازد و در آن سعى شده است که ابتدا، مفهوم ورزش و ارتباط آن با جامعه مورد
بررسى قرار گیرد و س پس ارتباط آن با پیشرفت هاى جامعه و دو اثر متضاد آن ـ که از یک
طرف انسان ها را از نظر رن گ، زبان و ... از هم جدا مى کند و از طرف دیگر سبب وحدت بین
انسان هاى کشورهاى مختلف مى شود ـ اشاره شود .
در این مقاله، ورزش و تربیت بدنى، مقیاس هاى ارزیابى آن، و عوامل مؤثر در آن مورد
بررسى قرار گرفته و س پس راه هاى صحیح تمرین و آماد گى جسمانى قبل از ورزش، و میزان
تأثیر آن در سلامت جسم و جلو گیرى آن از بیماری هاى مزمن مانند سرطان سینه، معده،
مرى، و پوکى استخوان و مفاصل و ... بیان شده است .
و در پایان ارتباط ورزش با اخلاق و نماز و تأثیر متقابل آن ها بررسى شده است . از
مجموع این مقاله نتیجه مى گیریم که، ورزش نه تنها در سلامت افراد تاثیر دارد، بلکه در
امور اجتماعى، اخلاقى، معنوى، سیاسى و نظامى و ... تأثیر زیادى دارد، به طورى که بسیارى
از کشورها هزینه هاى زیادى براى این امر مهم و تشویق جوانان به آن، اختصاص مى دهند

کلیدواژه‌ها