سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پستی ها و
بلندی های متعدد و فراوانی مواجه بوده است . این پستی ها و بلندی ها با توجه به شرایط
حاکم بر نظام بین الملل و مقتضیات سیاسی حاکم در داخل ارزیابی می گردد . این مشخصه
بارز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی
رفسنجانی و آقای محمد خاتمی جلوه گر می باشد . لذا ما شاهد پیگیری سیاست خارجی
جمهوری اسلامی ایران متاثر از رویکردها و گفتمان های متفاوتی در هر دو دوره می باشیم .
با توجه به ضعف ها و کاستی های اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی با عراق در داخل و
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در خارج در دوران سازندگی و ضرورت توسعه اقتصادی در
غالب گفتمان واقع گرای آرمانگر از یکسو و بسط و گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک در
عرصه نظام بین الملل تحت رویکرد تنش زدائی و همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها در
دوره ریاست جمهوری آقای محمدخاتمی از سوی دیگر، به علاوه حفظ و استمرار وجه
آرمان گرایانه در سیاست خارجی که مصرح در قانون اساسی می باشد و عدم پیگیری دو
وجهی اقتصاد و سیاست در سیاست خارجی، شاهد عدم ثبات و فقدان استمرار در پیگیری
یک گفتمان و رویکرد مسلط در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این
دوران می باشیم

کلیدواژه‌ها