جایگاه جنبش عدم تعهد پس از فروپاشی بلوک شرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تحولات ژرفی که پس از فر وپاشی نظام کمونیستی شوروی در جهان پدید آمد بر
بسیاری از ارکان و سازمان های بین المللی تأثیر گذاشت . از جمله این تشکیلات جهانی
می توان به جنبش عدم تعهد اشاره کرد . نویسنده در این مقاله با طرح این پرسش که » چه
عواملی موجب شکل گیری ایده نوسازی در جنبش عدم تعهد شد « ؛ به دنبال ردیابی تغییرات
صورت گرفته در این جنبش است . به اعتقاد نویسنده فروپاشی بلوک شرق و تغییر نظام دو
قطبی موجب شکل گیری ایده نوسازی در جنبش عدم تعهد گردیده است . وی برای بررسی
این موضوع ابتدا به چگونگی شکل گیری و سیرتاریخی جنبش عدم تعهد پرداخته است و در
ادامه مباحثی، چون نوگرایی و نوسازی را در این جنبش با توجه به تحولات بین الملل پس از
جنگ سرد و جلسات گوناگون اعضاء و تفکرات و ایده هایی که در این زمینه مطرح شده
است، دست مایه کار خود قرار داده است

کلیدواژه‌ها