تجزیه و تحلیل انتخابات سوم نوامبر 2002 کشور ترکیه : استمرار و تحول در نظام سیاسی کشور ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

انتخابات زود هنگام مجلس ملی ترکیه که در سوم نوامبر 2002 انجام پذیرفت در
حیات سیاسی ترکیه صحنه تغییر و تحولات ریشه ای گردید . این کشور بعد از 42 سال برای
اولین بار دارای یک مجلس ملی دو حزبی گشته، به ائتلاف چند حزبی خاتمه داد . در این
انتخابات که بیش از نصف مردم نسبت به انتخابات دیگر تغییر حزب داده اند ترجیح های
حزبی انتخابات کنندگان از لحاظ اجتماعی اقتصادی و اجتماعی ـ روانی تجزیه و تحلیل
می شود . در این مقاله داده های تحقیقاتی مربوط به افکار عمومی که قبل و بعد انتخابات
تحقق یافته به کار گرفته شده است . در این چارچوب برای تحلیل رفتار انتخاب کنندگان
الگوی بسط داده شده توسط اشمیت تحت عنوان تفکیک » دوست ـ دشمن « و یا » خودی
و غیر خودی « در سیاست که در جهت دهی رفتار انتخاب کنندگان برای هویت حزب دارای
نقش به سزایی است مورد ارزیابی قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها