جریان های سیاسی در ایران معاصر؛ بستر ها و زمینه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در جامعه شناسی سیاسی جریانات سیاسی، باید به بررسی سه حوزه به هم پیوسته
توجه نمود : ) 1 شناخت پیچیدگی ها، شکاف ها و تعارضات جامعه به عنوان نقطه عزیمت؛ (2
شناخت جریانات، گروه ها و نیروهایی تکوین یافته بر اساس خطوط منشعب از شکاف ها و
نیز زمینه های سیاسی ـ اجتماعی، تاریخی و مذهبی و ) 3 شیوه و نحوه تاثیرگذاری جریانات
و نیرو های سیاسی بر جامعه و زندگی سیاسی شهروندان . با این حال بررسی تاثیر
جریان های سیاسی ـ اجتماعی در ایران معاصر بر روی زندگی سیاسی در درجه اول، نیازمند
شناخت بستر ها و مبانی تکوین و زمینه ساز آن ها است . به عبارت دیگر جریانات سیاسی
به صورت تصادفی و اتفاقی پیدا نمی شوند بلکه مبتنی بر علایق گوناگونی در درون ساخت
جامعه هستند که در نوشتار حاضر تلاش شده به صورت مبسوط بدان پرداخته شود .

کلیدواژه‌ها