سالک در منازل السایرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کتاب مشهور منازل السایرین یکی از آثار مهم خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات از عرفای بزرگ اواخر
قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری می باشد . خواجه در این کتاب منازل چندگانه ای را که عارف در طی
مقامات خویش می باید به سرآورد، شرح می دهد . وی در این کتاب کوشیده است تا مراحل و مقامات سلوک را از
بدایت تا نهایت به ترتیب و توالی تکاملی، در صد منزل، طرح و تنظیم کند، به گونه ای که هر مقام مکمل مقام
پیشین باشد و سالک طریقت با احراز لوازم و شرایط هر مقام و سیر در درجات آن، شایسته ارتقا به مقام بالاتر
گردد .
آغاز منازل، یقظه و بیداری از خواب غفلت است و اوج سیر و سلوک در نگاه خواجه رسیدن به وحدت و توحید
باری تعالی است و می توانیم بگوییم اگر رساله عملی صوفیانه ای با ساختار روشن و مشخص وجود داشته باشد،
آن منازل السایرین است .
منازل السایرین مشتمل است بر : -1 دیباچه و مقدمه؛ -2 ده باب که هر باب شامل ده فصل است و هر فصل
شامل تعریف یک منزل و -3 یک خاتمه که در پایان منزل صدم در باب توحید آمده است .

کلیدواژه‌ها