افکار و اندیشه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در شعر پروین اعتصامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

پروین شاعر امروز است و شعــــر او در قالـب سنتّی و با برخی باورهای سنتّی سروده شده است . شعر
پروین در اوضاع اجتماعی آن روزگار که سال های ناامیدی سیاسی روشنفکران ایرانی و شرایط بد اقتصادی پس
از اشغال ایران توسط متفقین و همچنین اوضاع پس از کودتای 28 مرداد 1332 ، سروده شده است . در چنین
احوالی شعر که تا آن روزگار در مسیر وقایع روز و حوادث سیاسی حرکت می کرد، به جانب چشم اندازهای تازه
خم شد . شعرهای بیانیه ای، سفارشی و دستوری، تعطیل گردید و به جای آن شاعران به درون خود خم شدند .
چیزی که تا پیش از آن زمان برایشان ممنوع بود . اگر شاید آن سالهای ناامیدی سیاسی نبود، این غلیان ناگهان
بوجود نمی آمد . اما شاعران هنرمند و شیرین سخن این دوره که بار آزادی و هویت ایرانی و انسانی خود را
بردوش می کشیدند، همت کردند و شعر را که می رفت تا در مرداب ابتذال قلم فرسایی قلم به مزدان نشست کند،
برقلل هنوز نه چندان مرتفع افتخار نشاند . پروین از جمله شاعران این دوره است که در این تحقیق سعی برآن
است تا به این سؤال پاسخ دهیم که افکار و اندیشه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در شعر پروین اعتصامی
کدامند و چه نقشی این افکار برشعر او داشته است

کلیدواژه‌ها