جایگاه علم و دانش در حدیقه سنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید : اطلبوا العلم من المهد الی اللّحد، یا اطلبوا العلم ولوالصین .
حضرت علی خود را بنده کسی می داند که به او کلمه ای بیاموزد و خداوند در قرآن خطاب به رسول گـرامـی
خویش می فرماید : قل رب زدنی علماً ( بگو، خدایا بر علمم بیفزا ).
نمونه هایی از این دست در آیات، احادیث و سخنان بزرگان دین فراوان دیده می شود که نشان دهنده ارزش
و جایگاه علم و دانش و عالمان و دانشمندان در آموزه های دینی است .
از طرفی تأکید بر تحصیل علم و دانش و ستایش عالمان و دانشمندان از موضوعاتی است که در اغلب آثـار
ادبی این سرزمین به چشم می خورد . از جمله این آثار حدیقه سنایی است . سنایی در این اثر ارزشمند به تحصیـل
علم و دانش سفارش می کند و مقام اهل علم را گرامی می دارد و جهل و نادانی را به شدت مورد طعن و ملامت
قرار می دهد .
ما در این مقاله کوشیده ایم ضمن نگاهی اجمالی به جایگاه و ویژگی های اهل علم در قرآن، جایگاه و ارزش
علم و علم آموزی و خصوصیات اهل علم را در حدیقه مورد بحث و بررسی قرار دهیم

کلیدواژه‌ها