جلوة نکته های حکیمانه در دیوان ناصر خسرو

نویسنده

ندارد

چکیده

توجه به مضامین معرفتی و نکته های حکیمانه و بهره گیری از آن ها در رفتارهای فردی و اجتماعی از جمله
وسایل مطمئنی است که فرد را به مرتبة کمال رهنمون می گردد. این حقیقت، بسیاری از سخنوران و نویسندگان
قلمرو ادب فارسی را بر آن داشته تا به بیان نکته های معرفتی و آموز ههای حکیمانه بپردازند.
دیوان حکیم ناصر خسرو قبادیانی نیز از جمله آثار گران قدری است که به زیور نکته های حکیمانه و تربیتی
آراسته شده که در این نوشتار به اختصار به نکاتی چون طاعت پروردگار، شکر و سپاس حق، توجه به شریعت،
خردگرایی، طلب دانش و ... پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها